انجام مطالعات پایدارسازی روستاهای کیش گله بید، چال پره، موباه، پیرمحمد، پاخیمه گاه و کاظم آباد (شهرستان الیگودرز) در برابر خطر زمین لغزش و سنگ افتان در استان لرستان