انجام مطالعات ژئوفیزیکی در محل روستای در معرض خطر زمین لغزش حسین آباد کالپوش و سایت جدید روستا از توابع شهرستان میامی – استان سمنان