انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد مقاوم سازی ساختمانها و تاسیسات زیربنایی مهم