اندازه گیری و پردازش دامنه امواج ناشی از عملیات آتشباری کارخانه سیمان نیزار قم و تأثیر آن بر خطوط لوله انتقال گاز