برداشت داده های لرزه نگاری تونل نهاوند و منطقه دلیجان و ثبت داده های لرزه ای