بررسی دیدگاههای روزنامه نگاران، امدادگران و مردم در مورد نقش رسانه ها در کاهش خطرات زلزله