تدوین دستورالعمل ایمن سازی آزمایشگاه ها و کارگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برابر زلزله و تهیه فرم های ارزیابی کیفی سنجش ایمنی در برابر زلزله