تعیین ضرایب بزرگ نمایی ساختگاه و استخراج توابع شکنندگی و تلفات انسانی در اثر زلزله برای ساختمانهای شهر تهران