تعیین مشخصات دینامیکی بنای تاریخی برج نقاره خانه حرم امام رضا به کمک آزمایشهای ارتعاش محیطی