تعیین مشخصات دینامیکی سر درب ساعت، سردرب باب السلام و بنای دارالسیاده حرم مطهر حضرت رضا (ع)