تهیه پوستر آمادگی خانواده ها در برابر زلزله، تهیه کتاب” ز” مثل زلزله، تهیه و تولید فیلم مستند آموزش تخصصی ساختمان سازی صحیح و مقاوم در برابر زلزله، تهیه پوستر آموزش ادواری و پوستر توصیه های ایمنی برای ساختمانهای اداری