جانمایی نقاط امن جهت تخلیه و اسکان اضطراری برای مواقع بحران در شهرستان های ری و شهریار استان تهران