خدمات مشاوره بررسی وضع موجود ساختمان و انجام محاسبات، طراحی ، تهیه نقشه اجرایی نظارت کارگاهی کلیه مراحل بهسازی لرزه ای مسجد چهارده معصوم (ع)