خدمات مشاوره طراحی لرزه ای خطوط انتقال فاضلابرو با قطر ۱۰۰۰ میلیمتر و بالاتر مناطق ۲۱، ۲۲ و جنوب غرب تهران و تهیه ویرایش دوم دستوالعمل طراحی لرزه ای خطوط و مجاری فاضلاب