خدمات کارشناسی و تخصصی برای بازنگری تفسیر دستور‌العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان های موجود و بازنگری راهنمای طراحی و اجرای سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در ساختمان ها