راه اندازی سامانه تحت وب پشتیبانی از اجرای نتایج طرح نیاز سنجی بعد از وقوع بلایای طبیعی و راهنماهای مورد نیاز