قرارداد طراحی شبکه، نظارت بر حمل و نصب تجهیزات، بهره برداری و پردازش شبکه لرزه نگاری طرح سد و نیروگاه مسجد سلیمان