لرزه زمین ساخت و هندسه دگرریختی البرز مرکزی- خاوری با نگرشی بر گستره ‏های دارای پیشینه لرزه‏ خیزی