مطالعات برآورد خطر زمین لرزه و ژئوتکنیک لرزه ای در ساختگاه مرکز تولید و توسعه رادیو داروی ایران