مطالعات برآورد خطر و ژئوتکنیک لرزه ای مربوط به ساختگاه ساختمان مرکزی صنعت نفت