مطالعات تحلیل خطر و اثرات ساختگاهی برای تهیه داده های پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2