مطالعات تحلیل پایداری سایت جدید روستای حسین آباد کالپوش و تهیه طرح های اجرایی مربوط به ایمن سازی سایت جدید قبل و پس از بارگذاری (شهرستان میامی)