مطالعات پهنه بندي خطر زلزله و مخاطرات ژئوتکنيک لرزه اي جزيره قشم و مطالعات ريز پهنه بندي ژئوتکنيک لرزه اي دو شهر قشم و درگهان