مطالعات پهنه بندی خطر زلزله و مخاطرات ژئوتکنیک لرزه ای جزیره قشم و مطالعات ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای دو شهر قشم و درگهان