مطالعه،طراحی،تامین استیجاری،ساخت،نصب و راه اندازی سامانه پایش لرزه ای و سامانه شتابنگاری برای تهیه داده پایه طراحی واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر BNPP-2