مطالعه، طراحی، تامین استیجاری و نصب و راه اندازی یک شبکه لرزه نگاری مطالعاتی۲۰ ایستگاهی و یک پروقیل لرزه ای ۱۰ ایستگاهی به منظور پایش و شناسایی گسل های فعال در مجاورت ساختگاه نیروی اتمی بوشهر