مطالعه زمین شناختی و نوساختی به منظور شناسایی گسله های احتمالی در ساختگاه و نزدیکی محدوده منطقه درکه تهران