مطالعه و محاسبه میزان جنبش شدید زمین در سنگ کف براساس ویژگی های لرزه ای (مطالعات تحلیل خطر و ارائه طیف ویژه ساختگاه شهرداری بروجرد)