مطالعه و محاسبه میزان جنبش شدید زمین در سنگ کف براساس ویژگی های لرزه ای (مطالعات تحليل خطر و ارائه طيف ويژه ساختگاه شهرداري بروجرد)