پشتیبانی از طراحی استانداردهای اسکان موقت و ظرفیت­ سازی برای آمادگی و مقابله با بحران برای بانوان و گروه ­های آسیب ­پذیر