ریاست

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  جوان دولویی غلام

  دانشیار
  رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی
  زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
  داخلی (604-367)

   

  کارشناسان و تکنسین ها

     نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

     آقا سید صادق امیر

     تکنسین اداره تعمیر و نگهداریamir-sadegh@iiees.ac.ir
     داخلی (376)

     اشعری علیرضا

     فوق لیسانس
     کارشناس
     گروه شبکه داخلی لرزه نگاریa.ashari@iiees.ac.ir
     داخلی (366)

     قاسمی مصطفی

     فوق لیسانس
     کارشناس مسئول
     اداره تعمیر و نگهداریm-ghassemi@iiees.ac.ir
     داخلی (386)