ریاست

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  جوان دولویی غلام

  استادیار
  رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
  مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
  داخلی (604-367)

   

  کارشناسان و تکنسین ها

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

      آقا سید صادق امیر

      تکنسین اداره تعمیر و نگهداریamir-sadegh@iiees.ac.ir
      داخلی (376)

      اشعری علیرضا

      فوق لیسانس
      کارشناس
      گروه شبکه داخلی لرزه نگاریa.ashari@iiees.ac.ir
      داخلی (366)

      زرگران مریم

      فوق لیسانس
      کارشناس
      گروه شبکه داخلی لرزه نگاریm.zargaran@iiees.ac.ir
      داخلی (318)

      قاسمی مصطفی

      فوق لیسانس
      رئیس اداره تعمیر و نگهداری
      اداره تعمیر و نگهداریm-ghassemi@iiees.ac.ir
      داخلی (386)