اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  معهود مجید

  استادیار
  سرپرست مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران
  زلزله شناسی مهندسیm.mahood@iiees.ac.ir
  داخلی (633 - 367)

  کارشناسان و تکنسین ها

      نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

      آقا سید صادق امیر

      تکنسین اداره تعمیر و نگهداریamir-sadegh@iiees.ac.ir
      داخلی (376)

      اشعری علیرضا

      کارشناس گروه شبکه داخلی لرزه نگاریa.ashari@iiees.ac.ir
      داخلی (366)

      زرگران مریم

      کارشناس گروه شبکه داخلی لرزه نگاریm.zargaran@iiees.ac.ir
      داخلی (377)

      قاسمی مصطفی

      کارشناس مسئول اداره تعمیر و نگهداریm-ghassemi@iiees.ac.ir
      داخلی (386)