اعضای هیات علمی

  نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشی تلفن و ایمیل

  جوان دولویی غلام

  دانشیار
  رئیس مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران / سرپرست پژوهشکده زلزله شناسی
  زلزله شناسیjavandoloei@iiees.ac.ir
  داخلی (607-367)

  کارشناسان و تکنسین ها

       نام خانوادگی - نام رتبه علمی/سمت گروه پژوهشي/حوزه فعاليت تلفن و ایمیل

       آقا سید صادق امیر

       تکنسین اداره تعمیر و نگهداریamir-sadegh@iiees.ac.ir
       داخلی (376)

       اشعری علیرضا

       کارشناس گروه شبکه داخلی لرزه نگاریa.ashari@iiees.ac.ir
       داخلی (366)

       زرگران مریم

       کارشناس گروه شبکه داخلی لرزه نگاریm.zargaran@iiees.ac.ir
       داخلی (377)

       قاسمی مصطفی

       کارشناس مسئول اداره تعمیر و نگهداریm-ghassemi@iiees.ac.ir
       داخلی (386)

       معین پور نوید

       کارشناس گروه شبکه داخلی لرزه نگاریmoeinpour@iiees.ac.ir
       داخلی (363)