بولتن زلزله‌شناسی و کاتالوگ زمین‌لرزه‌های ایران

شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

بولتن حاضر مجموعه‌ای است از کلیه زمین‌لرزه‌ای ایران که از نیمه دوم سال ۲۰۰۴ میلادی توسط شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران ثبت و به دقت تعیین محل گردیده است. در این گزارش علاوه بر نقشه‌های لرزه خیزی شش ماه نقشه‌های لرزه‌خیزی ماهیانه نیز به صورت مجزا تهیه و توزیع مکانی زمین‌لرزه‌های بر روی آنها مشخص شده است که به همراه کاتالوگ شش ماه در انتهای هر بولتن ضمیمه می‌باشد.

بازنگری کاتالوگ زمین لرزه های سده بیستم ایران و پیرامون آن