مختصات ‌جغرافیایی ایستگاه‌های مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران

نام ایستگاه-استان کد ایستگاه عرض جغرافیایی

(درجه)

طول جغرافیایی

(درجه)

ارتفاع

(متر)

سال شروع

به کار

خارک-بوشهر KHRK ۲۹٫۲۵۴۳ ۵۰٫۳۱۳۳ ۴۰ ۱۳۹۹
جاسک-هرمزگان JSSH ۲۵٫۹۰۹ ۵۷٫۳۸۷ ۳۱ ۱۳۹۹
علی آباد کتول-گلستان ABGH ۳۶٫۷۳۵ ۵۴٫۷۹۹ ۱۲۶۳ ۱۳۹۹
کلات-خراسان رضوی KAGH ۳۶٫۹۳۸  ۵۹٫۹۵۸ ۱۴۲۱ ۱۳۹۹
گتوند-خوزستان GTMR ۳۲٫۴۷۰۵ ۴۹٫۱۱۲۳ ۴۷۸ ۱۳۹۷
 سردشت- آذربایجان غربی  SRSL  ۳۶٫۲۱۲۳ ۴۵٫۴۳۳۹  ۱۷۴۵ ۱۳۹۶
ایلام- ایلام ILBA ۳۳٫۵۶ ۴۶٫۲۱ ۷۹۹ ۱۳۹۵
دیلمان-گیلان GIDE ۳۶,۹۱ ۴۹,۹۰ ۱۸۳۸ ۱۳۹۵
یزد- یزد YZKH ۳۲٫۳۹۰۱ ۵۴٫۵۹۱۶ ۲۲۳۵ ۱۳۹۱
بصیران- خراسان جنوبی BSRN ۳۱٫۹۶۵ ۵۹٫۱۲۶ ۱۴۱۶ ۱۳۹۱
اهرم- بوشهر AHRM ۲۸٫۸۶۴ ۵۱٫۲۹۵ ۸۰ ۱۳۸۹
چابهار- سیستان و بلوچستان CHBR ۲۵٫۵۹۵ ۶۰٫۴۸۲ ۱۲۵ ۱۳۸۸
طبس- خراسان جنوبی TABS ۳۳٫۶۴۹ ۵۷٫۱۱۹ ۱۱۰۶ ۱۳۸۷
شاهرخت- خراسان جنوبی SHRT ۳۳٫۶۴۶ ۶۰٫۲۹۱ ۸۳۷ ۱۳۸۷
شاهرود- سمنان SHRO ۳۶٫۰۰۹ ۵۶٫۰۱۳ ۱۲۶۴ ۱۳۸۷
خمین- مرکزی KHMZ ۳۳٫۷۳۹ ۴۹٫۹۵۹ ۱۹۸۵ ۱۳۸۷
رامهرمز- خوزستان RMKL ۳۰٫۹۸۲ ۴۹٫۸۰۹ ۱۷۶ ۱۳۸۶
زنجان- زنجان ZNJK ۳۶٫۶۷۰ ۴۸٫۶۸۵ ۲۲۰۰ ۱۳۸۶
بجنورد-خراسان شمالی BJRD ۳۷٫۷۰۰ ۵۷٫۴۰۸ ۱۳۳۷ ۱۳۸۶
مراوه تپه- گلستان MRVT ۳۷٫۶۵۹ ۵۶٫۰۸۹ ۸۷۰ ۱۳۸۵
قم- قم GHVR ۳۴٫۴۸۰ ۵۱٫۲۴۵ ۹۲۷ ۱۳۸۵
شوشتر- خوزستان SHGR ۳۲٫۱۰۸ ۴۸٫۸۰۱ ۱۵۰ ۱۳۸۴
کرمان- کرمان KRBR ۲۹٫۹۸۲ ۵۶٫۷۶۱ ۲۵۷۶ ۱۳۸۴
چاران- البرز CHTH ۳۵٫۹۰۸ ۵۱٫۱۲۶ ۲۲۵۰ ۱۳۸۴
ماکو- آذربایجان غربی MAKU ۳۹٫۳۵۵ ۴۴٫۶۸۳ ۱۷۳۰ ۱۳۸۳
سنندج- کردستان SNGE ۳۵٫۰۹۳ ۴۷٫۳۴۷ ۱۹۴۰ ۱۳۸۱
دماوند- تهران DAMV ۳۵٫۶۳۰ ۵۱٫۹۷۱ ۲۳۰۰ ۱۳۸۱
خلیج فارس (بندرعباس)- هرمزگان BNDS ۲۷٫۳۹۹ ۵۶٫۱۷۱ ۱۵۰۰ ۱۳۸۱
گرمی- اردبیل GRMI ۳۸٫۸۱۰ ۴۷٫۸۹۴ ۱۳۰۰ ۱۳۷۹
قیروکارزین- فارس GHIR ۲۸٫۲۸۶ ۵۲٫۹۸۷ ۱۲۰۰ ۱۳۷۹
زاهدان- سیستان و بلوچستان ZHSF ۲۹٫۶۱۱ ۶۰٫۷۷۵ ۱۵۷۵ ۱۳۷۸
کاوش- البرز THKV ۳۵٫۹۱۶ ۵۰٫۸۷۹ ۱۷۹۵ ۱۳۷۸
نائین- اصفهان NASN ۳۲٫۷۹۹ ۵۲٫۸۰۸ ۲۸۰۰ ۱۳۷۷
آشتیان- مرکزی ASAO ۳۴٫۵۴۸ ۵۰٫۰۲۵ ۲۲۱۷ ۱۳۷۷

بازگشت