ایستگاه لرزه نگاری باند پهن سردشتایستگاه لرزه نگاری باند پهن سردشت در روستای سلکتان قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید