نمای بیرونی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن بصیرانموقعیت جغرافیایی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن بصیرانایستگاه لرزه نگاری باند پهن بصیران در روستای بصیران قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.