ایستگاه لرزه نگاری باند پهن دیلمان

ایستگاه لرزه نگاری باند پهن دیلمان در روستای اسپیلی بخش دیلمان قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.