ایستگاه لرزه نگاری باند پهن یزد

ایستگاه لرزه نگاری باند پهن یزد1ایستگاه لرزه نگاری باند پهن یزد در روستای هامانه بخش خرانق قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.