ایستگاه لرزه نگاری شاهرخت، درشرق روستای شاهرخت قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.