ایستگاه لرزه نگاری طبس،در کیلومتر ۱۸ جاده طبس -خروان قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.