” پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله” از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC )، جزو نشریات دارای ضریب تاثیر شناخته شد.
قابل ذکر که نشریه مذکور در ششمین نشست شورای راهبری ISC، به همراه ۴۰۶ عنوان نشریه علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی جزو نشریات دارای ضریب تاثیر شناخته شد.