سی و ششمین و سی و هفتمین شماره مجله علمی- پژوهشی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(JSEE) با هفت مقاله در ۹۲ صفحه منتشر شد.