آخرین شماره نشریه JSEE (شماره اول؛ سال ۱۴) با شش مقاله تخصصی و به زبان انگلیسی منتشر شد.
مقالات مندرج در این شماره از نشریه علمی- پژوهشی JSEE عبارتند از:
• Bridging the GAP from Destruction to Rehabilitation for Balakot Town, Pakistan) Muhammad Abrar Ismail(

• Probabilistic Assessment of PGA and UHS for Bojnurd city, the Capital of North Khorasan Province, Iran) Mohammad Ali Rahgozar, Gholamreza Ghodrati Amiri, and Mansour Saleh(

• Seismic Response of Underground Opennings: with an Insight into Siah Bisheh Caverns )Morteza Ahmadi, Ali Rahnama, and Hamid Reza Nejati)

• The Effect of Fuzzy Uncertainties on Performance Level and Performance Evaluation of Steel Moment Frames ( Hamid Moharrami, Mohammad Behfard, and Vahid Johari Majd)

• Dynamic Soil-Structure Interaction Analysis under Seismic Loads Using the Scaled Boundary Finite-Element Method (Mohammad Hossein Bazyar and Bahareh Basirat)

• A Novel Method for Detection of Seismic Dual-Zones with Application to Earthquake Forecasting (Aref Bali-Lashak, Mehdi Zare, Arash Andalib, Kazem Pourbadakhsh and Yaser Radan)

قابل ذکر است که نشریه مذکور در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) نیز نمایه سازی شده است.