برنامه زمانبندی ششمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها»

برنامه زمانبندی ششمین دوره آموزشی – تخصصی
«روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌ نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها»
۱۲ و ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۳
j5