برنامه زمانبندی چهارمین دوره آموزشی – تخصصی «تحلیل خطر زمین‌لرزه» ۸ و ۹ آبانماه ۱۳۹۲