صفحات:1 2 95آرشیو
آخرین زمین لرزه ها
زمان:2022-12-10 03:45:46 بزرگا:3.6
موقعیت: Azarbaijan Gharbi Province, 14 km -East of Piranshahr