جلسه دفاع از رساله دکترای” بررسی مشخصات تغییر شکل دینامیکی مصالح مخلوط رس- سنگدانه” امروز، شنبه ۱۷ مهرماه برگزار شد.
قابل ذکر است این رساله راس ساعت ۱۴ توسط آقای ” اکبر حسنی پور” برای اخذ درجه دکترا مورد دفاع واقع گشته و دکتر ” علی شفیعی” راهنمایی آن را عهده دار بود