برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” تحلیل خطر زمین لرزه”

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی
” تحلیل خطر زمین لرزه”


۴ و ۵ خرداد ماه ۱۳۹۰

روز اول

زمان موضوع سخنران
۳۰/۸- ۹ ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی و افتتاحیه
۹- ۳۰/۱۰ آشنایی با لرزه‌خیزی و تحلیل خطرزمین‌لرزه دکتر مهدی زارع
۳۰/۱۰-۴۵/۱۰ پذیرایی
۴۵/۱۰- ۱۵/۱۲ تعیین عدم قطعیت مکان، بزرگا، آنالیز کاتالوگ دکتر حمید زعفرانی
۱۵/۱۲- ۳۰/۱۲ بازدید از آزمایشگاه پژوهشکده مهندسی سازه
۳۰/۱۲- ۴۵/۱۲ بازدید از آزمایشگاه پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک
۴۵/۱۲- ۱۴ ناهار و نماز
۱۴- ۳۰/۱۵ روابط کاهندگی فلات ایران دکتر مهدی زارع
۳۰/۱۵- ۴۵/۱۵ پذیرایی
۱۶- ۳۰/۱۷ تهیه شتابنگاشت منطبق بر طیف دکتر انوشیروان انصاری

روز دوم

زمان موضوع سخنران
۳۰/۸- ۱۰ تحلیل خطر زمین‌لرزه به روشهای تعیینی، احتمالی و DSHA نوین دکتر حسین حمزه‌لو
۱۰- ۱۵/۱۰ پذیرایی
۱۵/۱۰- ۴۵/۱۱ تحلیل خطرزمین‌لرزه در مناطق یا داده‌های محدود به روش Monte Carlo دکتر انوشیروان انصاری
۴۵/۱۱- ۰۰/۱۲ بازدید از مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن ایران
۰۰/۱۲- ۳۰/۱۳ تولید شتابنگاشت مصنوعی و کاربرد آن در مدل‌سازی واقع‌گرایانه دکتر حسین حمزه‌لو
۳۰/۱۳ – ۳۰/۱۴ ناهار ، نماز و اختتامیه