برنامه زمانبندی دوره آموزشی- تخصصی “زلزله‌شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری”

برنامه زمانبندی دوره آموزشی- تخصصی ” زلزله­‌شناسی و شبکه­‌های لرزه‌­نگاری “

روز اول (۶/۷/۱۳۸۸)

زمان موضوع
۸- ۹ ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی
۹- ۳۰/۹ افتتاحیه
۳۰/۹- ۱۱ مبانی زلزله شناسی
۱۱- ۳۰/۱۱ پذیرایی
۳۰/۱۱- ۱۳ کاربردهای زلزله شناسی
۱۳- ۱۴ ناهار و نماز
۱۴- ۳۰/۱۵ مبانی شناخت گسل­های فعال
۳۰/۱۵-۱۶ پذیرایی
۱۶- ۳۰/۱۷ گسل­های فعال ایران

روز دوم (۷/۷/۱۳۸۸)

زمان موضوع
۳۰/۸- ۱۰ معرفی انواع دستگاه­‌های لرزه­‌نگاری و شتابنگاری
۱۰- ۳۰/۱۰ پذیرایی
۳۰/۱۰- ۱۲ معرفی انواع شبکه­‌های لرزه­‌نگاری و شتابنگاری و اصول طراحی آنها
۱۲- ۳۰/۱۳ ناهار و نماز
۳۰/۱۳- ۱۵ کاربرد شبکه‌های لرزه‌نگاری در زلزله‌شناسی
۱۵- ۳۰/۱۵ پذیرایی
۳۰/۱۵- ۱۷ بررسی لرزه خیزی و ساختار سرعتی پوسته بر اساس شبکه‌های لرزه‌نگاری ایران

روز سوم (۸/۷/۱۳۸۸)

زمان موضوع
۳۰/۸- ۱۰ تحلیل خطر زلزله جنبش نیرومند زمین
۱۰- ۳۰/۱۰ پذیرایی
۳۰/۱۰- ۱۲ تحلیل خطر زلزله جنبش نیرومند زمین
۱۲- ۳۰/۱۳ ناهار و نماز
۳۰/۱۳- ۱۵ بررسی عملی تجهیزات لرزه‌نگاری و شتابنگاری (آزمایشگاه)
۱۵- ۳۰/۱۵ پذیرایی
۳۰/۱۵- ۱۷ پردازش لرزه نگاشت­های زلزله (عملی)
۱۷- ۳۰/۱۷ اختتامیه