برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری”

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی
” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری”
۲۸ – ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۰

روز اول

زمان

موضوع

سخنران

۱۵/۸ – ۳۰/۸

ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی

۳۰/۸- ۳۰/۹

ساختمان زمین و فازهای لرزه ای

دکتر غلام جوان دولوئی

۳۰/۹ – ۴۵/۱۰

مبانی شناخت گسلهای فعال

دکتر محمدرضا عباسی

۴۵/۱۰- ۱۱

پذیرایی

۱۱- ۱۵/۱۲

زمین ساخت جنبا در ایران

دکتر خالد حسامی آذر

۱۵/۱۲- ۳۰/۱۳

ناهار و نماز

۳۰/۱۳- ۱۵

گسلهای فعال ایران

دکتر خالد حسامی آذر

۱۵ – ۱۵/۱۶

تعیین سازوکار گسل­‌های لرزه‌زا

دکتر محمدرضا عباسی

۱۵/۱۶-۳۰/۱۶

پذیرایی

۳۰/۱۶- ۴۵/۱۷

آشنایی با تجهیزات لرزه­‌نگاری و شتابنگاری (آزمایشگاه زلزله)

دکتر غلام جوان دولوئی و حمیدرضا حیدری مقدر

روز دوم

زمان

موضوع

سخنران

۳۰/۸- ۳۰/۹

تعیین بزرگی و دامنه و خواص مسیر انتشار موج

دکتر غلام جوان دولوئی

۳۰/۹ – ۴۵/۱۰

طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتابنگاری

دکتر محمدتاتار

۴۵/۱۰- ۱۱

پذیرایی

۱۱- ۱۵/۱۲

ویژگی­های فیزیکی چشمه زلزله

دکتر مهرداد مصطفی زاده

۱۵/۱۲- ۳۰/۱۳

ناهار و نماز

۳۰/۱۳- ۱۵

دگرشکلی پوسته زمین

دکتر مهرداد مصطفی زاده

۱۵ – ۱۵/۱۶

نرم افزار تخصصی زلزله (۱) Seisan

دکتر فرزام یمینی فرد

۱۵/۱۶-۳۰/۱۶

پذیرایی

۳۰/۱۶- ۴۵/۱۷

نرم افزار تخصصی زلزله (۲) GMT

دکتر غلام جوان دولوئی و محسن دزواره رسنانی

روز سوم

زمان

موضوع

سخنران

۳۰/۸- ۳۰/۹

آشنایی با آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک

۳۰/۹ – ۴۵/۱۰

تئوری لرزه­‌سنج ها و شتاب سنج ها

دکتر فرزام یمینی فرد

۴۵/۱۰- ۱۱

پذیرایی

۱۱- ۱۵/۱۲

پردازش سیگنال­های زلزله و تشخیص فاز

دکتر مصطفی علامه زاده

۱۵/۱۲- ۳۰/۱۳

ناهار و نماز

۳۰/۱۳- ۱۵

مدل های ساختار سرعتی پوسته و گوشته ایران

دکتر محمدتاتار

۱۵ – ۱۵/۱۶

نرم افزار تخصصی زلزله (۳) Zmap

دکتر فرزام یمینی فرد

۱۵/۱۶-۳۰/۱۶

پذیرایی

۳۰/۱۶- ۴۵/۱۷

نرم افزار تخصصی زلزله (۴) Welest

دکتر محمدتاتار

۴۵/۱۷ – ۱۸

اختتامیه