برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها “

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی
” آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها “
۱۹ و ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۰

روز اول

زمان

موضوع

سخنران
۸:۳۰- ۹

ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی و افتتاحیه

۹- ۱۰:۳۰

خسارات ناشی از زلزله، برآورد شکنندگی، خسارت‌پذیری و ریسک لرزه‌ای سازه

دکتر افشین کلانتری

۱۰:۳۰ -۱۱:۰۰

پذیرایی

۱۱:۰۰- ۱۲:۳۰

عوامل تأثیر‌گذار بر عملکرد پل‌ها و ریسک بهره‌برداری از آنها در شبکه

دکتر محمود حسینی

۱۲:۳۰- ۱۳:۳۰

ناهار و نماز

۱۳:۳۰- ۱۵:۰۰

آسیب‌پذیری پل‌ها در برابر زلزله و مبانی طراحی لرزه‌ای براساس عملکرد

دکتر عبدالرضاسروقد مقدم

۱۵:۰۰- ۱۵:۳۰

بازدید از آزمایشگاه پژوهشکده مهندسی سازه

روز دوم

زمان

موضوع

سخنران

۸:۳۰- ۱۰

اندرکنش دینامیکی سازه و وسیله نقلیه

دکتر منصور ضیایی‌فر

۱۰- ۱۰:۱۵

پذیرایی

۱۰:۱۵- ۱۱:۴۵ پایش سلامت و شناسایی دینامیکی پل‌ها

دکتر امید بهار

۱۱:۴۵- ۱۲:۱۵

بازدید از آزمایشگاه پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک

۱۲:۱۵ – ۱۳:۳۰ ناهار و نماز

۱۳:۳۰- ۱۵:۰۰

روش‌های نوین در کنترل لرزه‌ای پل‌ها

دکتر افشین کلانتری

۱۵:۰۰- ۱۵:۳۰

بازدید از مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن ایران