برنامه زمانبندی اولین دوره آموزشی – تخصصی “روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها” ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

برنامه زمانبندی اولین دوره آموزشی – تخصصی
“روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها”
۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ 

روز اول

زمان موضوع سخنران
۳۰/۸-۴۵/۸ ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی و افتتاحیه
۴۵/۸- ۱۵/۱۰ مبانی – سیستم یک درجه آزادی و چند درجه آزادی
MATLAB بکارگیری نرم افزار
دکترافشین کلانتری
۱۵/۱۰-۳۰/۱۰ پذیرایی
۳۰/۱۰- ۰۰/۱۲ تحلیل مودال – تحلیل طیفی دکترافشین کلانتری
۰۰/۱۲- ۳۰/۱۲ بازدید از آزمایشگاه
۳۰/۱۲- ۳۰/۱۳ ناهار و نماز
۳۰/۱۳- ۰۰/۱۵ تحلیل تاریخچه زمانی – کاربرد روشهای عددی تحلیل گام به گام -تحلیل دینامیکی فزاینده دکتر محمود حسینی
۰۰/۱۵- ۱۵/۱۵ پذیرایی
۱۵/۱۵- ۰۰/۱۶ مبانی روش المان محدود در تحلیل دینامیکی سازه ها دکتر محمود حسینی
روز دوم
زمان موضوع سخنران
۳۰/۸- ۰۰/۱۰ ) Pushover) تحلیل استاتیکی غیر خطی دکتر سروقد مقدم
۰۰/۱۰- ۱۵/۱۰ پذیرایی
۱۵/۱۰- ۴۵/۱۱ ملاحظات ویژه در تحلیل‌های غیرخطی -تحلیل های دینامیکی در آیین نامه های لرزه ای کشور دکتر سروقد مقدم
۴۵/۱۱ – ۱۵/۱۲ بازدید از مرکز پیش بینی زلزله
۱۵/۱۲ – ۳۰/۱۳ ناهار و نماز
۳۰/۱۳- ۰۰/۱۵ کارگاه ملاحظات ویژه در بکارگیری نرم افزارهای مهندسی برای تحلیلهای دینامیکیSAP2000, ETABS, OpenSEES زیر نظر اساتید دوره