برنامه زمانبندی دومین دوره آموزشی – تخصصی ” تحلیل خطر زمین لرزه”

برنامه زمانبندی دومین دوره آموزشی – تخصصی
” تحلیل خطر زمین لرزه”
سی‌ام آذر و یکم دیماه ۱۳۹۰

روز اول

زمان

موضوع

سخنران
۳۰/۸- ۴۵/۸

ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و بسته آموزشی و افتتاحیه

۴۵/۸- ۰۰/۱۰

آشنایی با مبانی لرزه‌خیزی و تحلیل خطرزمین‌لرزه

دکتر مهدی زارع

۰۰/۱۰-۱۵/۱۰ پذیرایی

۱۵/۱۰- ۴۵/۱۱ تعیین عدم قطعیت مکان، بزرگا، آنالیز کاتالوگ

دکتر حمید زعفرانی

۴۵/۱۱- ۰۰/۱۳

ناهار و نماز

۰۰/۱۳- ۳۰/۱۴

روابط کاهندگی فلات ایران

دکتر مهدی زارع

۳۰/۱۴- ۴۵/۱۴

پذیرایی

۴۵/۱۴- ۱۵/۱۶ تحلیل خطر زمین‌لرزه به روشهای تعیینی، احتمالی و DSHA نوین دکتر حسین حمزه‌لو
روز دوم

زمان

موضوع

سخنران

۳۰/۸- ۰۰/۱۰

تهیه شتابنگاشت منطبق بر طیف

دکتر انوشیروان انصاری

۰۰/۱۰- ۱۵/۱۰

پذیرایی

۱۵/۱۰- ۴۵/۱۱ تولید شتابنگاشت مصنوعی و کاربرد آن در مدل‌سازی واقع‌گرایانه

دکتر حسین حمزه‌لو

۴۵/۱۱ – ۰۰/۱۳

ناهار و نماز

۰۰/۱۳- ۳۰/۱۴ تحلیل خطرزمین‌لرزه در مناطق یا داده‌های محدود به روش Monte Carlo دکتر انوشیروان انصاری